Pembahasan Mengenai Agama Konghucu, Tuhan Kitab Suci Dan Beberapa Ajaran Utama Di Dalamnya

by

(tidak berwujud, namun tiada yang tanpa Dia. Penjelasan tentang ini terdapat dalam kitab Sishu “Tengah Sempurna Bab XV”)

2. Nabi dalam Agama Khonghucu: Nabi Kong Zi / Nabi Khonghucu / Kong Fu Tze

3. Hari raya Agama Khonghucu:

a. 1 bulan I (Zheng Yue) – Tahun Baru Imlek/Kongzili/Yinli/Xin Zheng
b. 4 bulan I – Menyambut turunya malaikat dapur (Chao Chun).
c. 8/9 bulan I – Jing Tian Gong (Sembahyang Besar kepada Tuhan YME)
d. 15 bulan I – Shang Yuan/Yuan Xiao atau Cap Go Me
e. 18 bulan II (Erl Yue) – Hari Wafat Nabi Kongzi (Zhi Sheng Ji Zhen)
f. 5 April – Hari Sadranan (Qing Ming)
g. 5 bulan V (Wu Yue) – Duan Yang/Duan Wu/Bai Chun [maknanya]
h. 29 bulan VII – Sembahyang Arwah Umum.
i. 15 bulan VII (Ji Yue) – Jing He Ping/Jing Hao Peng
j. 15 bulan VIII (Ba Yue) – Zhong Qiu (Sembahyang Purnama Raya)
k. 27 bulan VIII (Ba Yue) – Zhi Sheng Dan (Hari Lahir Nabi Kongzi)
l. 15 bulan X – Xia Yuan.
m. 22 Desember – Dong Zhi (Hari Genta Rohani)
n. 24 bulan XII (Shi Erl Yue) – Hari Persaudaraan , Naiknya malaikat dapur (Chao Chun).

Leave a Reply

Your email address will not be published.

×